UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Lederutvikling med DISK®-modellen Back

I lederutvikling blir DISK®-MODELLEN brukt til å bevisstgjøre og utvikle ledere gjennom å øke deres sosiale og relasjonelle ferdigheter. Dette gjøres ved å legge forståelse om egen og andres atferds inn som en viktig del av opplæringen.
Målsettingen er å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å trives og lykkes. Jo mer motiverte medarbeiderne er, desto mer effektive, produktive og delaktige blir de og desto bedre og raskere oppnår vi de resultater vi ønsker.

Kilde: Tom Abrahamsen og Nicolay Leganger

EA Management as leverer konsulenttjenester innenfor lederutvikling. Lederutvikling er et av de viktigste bruksområdene for DISK®-modellen. 

Forskning i dag viser at motiverte og engasjerte medarbeidere som trives i jobben sin og føler at de blir verdsatt, yter mer, er mer effektive og produktive og når resultater raskere. Videre at utbrenthet og mistrivsel svært ofte er en konsekvens av dårlig eller mangelfull ledelse.

Org. psykolog E. Schein har formulert den problematikken en leder står overfor når vedkommende skal lede andre (i en oppstått vanskelig situasjon). Han hevder at det i all enkelhet er 2 avgjørende spørsmål som lederen må avklare :

  • hvilken situasjon har jeg nå foran meg ?
  • hva slags person har jeg med å gjøre ?

og når du som leder har funnet svar på disse gjenstår bare det 3. momentet for å lykkes :

  • SELV å være fleksibel nok til å tilpasse seg situasjonen og personen , slik at din tilnærming kan skape konstruktive resultater

Det handler om å legge atferd og atferdsforståelse inn som en viktig del av opplæringen og utviklingen av ledere for å øke deres sosiale og relasjonelle ferdigheter. Dette gjøres ved :

1.      å bevisstgjøre den enkelte leder på sine egne styrker og begrensninger/ utviklingsområder og det å lede seg selv.

2.      å bevisstgjøre, forberede og trene lederne på de utfordringer som ligger i å lede og utvikle andre som ofte kan være veldig forskjellig fra en selv.

3.      å utvikle ledernes kunnskaper om hvordan de mest effektivt kan organisere, utvikle og lede teamet.

4.      å utvikle ledernes kunnskaper om hvordan de best kan selge inn og få aksept på sitt budskap hos mennesker med forskjellig atferdsstil.

5.      å gi lederne verktøy for å bli sikrere på å velge riktig person i rekruttering.

6.      å gi lederne økte kunnskaper om bedriftskultur, holdninger og utfordringer knyttet til endringsprosesser .

1) Bli abonnent
2) Logg deg inn og ta Disk-analysen her


Alle ledere som har personalansvar bør derfor tilføres kunnskap om DISK®-MODELLEN. Fordelene med dette er at :

1.      alle ledere får et felles begrepsapparat for mer effektivt og profesjonelt å kunne rekruttere, lede og utvikle sine egne medarbeidere.

2.      alle lederne og etter hvert alle medarbeidere ?snakker samme språk? og har den samme plattform i mellommenneskelig forståelse og respekt for hverandres ulikheter.

3.      man vil gjennom dette kommunisere og samarbeide bedre, få økt motivasjon og arbeidsglede og bli mer produktiv.

Resultatet av dette blir raskere resultatoppnåelse og økt inntjening for bedriften.
Man tar utgangspunkt i lederens personlige lederskap og lederens muligheter til å skape resultater gjennom ulike mennesker. En viktig forutsetning for dette er at :

"Jeg forstår, aksepterer og respekterer meg selv. Jeg forstår, aksepterer og respekterer andre."

Enhver lederutviklingsprosess må skreddersys den enkelte organisasjons behov og ønsker med utgangspunkt i de strategiske mål og visjoner.
En lederutviklingsprosess med fokus på å utvikle ledernes sosiale og relasjonelle ferdigheter er noe som bør pågå over tid. Det anbefales videre at det gjennomføres i kombinasjon med individuelle coachsamtaler knyttet opp til utvikling og gjennomføring av egne handlingsplaner.

1) Bli abonnent
2) Logg deg inn og ta Disk-analysen her

I lederutvikling blir DISK®-MODELLEN brukt til å bevisstgjøre og utvikle ledere gjennom å øke deres sosiale og relasjonelle ferdigheter. Dette gjøres ved å legge forståelse om egen og andres atferds inn som en viktig del av opplæringen.

Målsettingen er å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å trives og lykkes. Jo mer motiverte medarbeiderne er, desto mer effektive, produktive og delaktige blir de og desto bedre og raskere oppnår vi de resultater vi ønsker.

Kunnskap om DISK®-MODELLEN hjelper til å bevisstgjøre lederne på hva det virkelig innebærer å lede andre mennesker og hvilke utfordringer som ligger knyttet til lederrollen.

Kunnskap om DISK®-MODELLEN vil bidra til å øke den enkelte leders selvinnsikt på egne styrker og begrensninger og hjelpe dem med å systematisere ulik type kunnskap og erfaringer de har tilegnet seg om seg selv og andre mennesker gjennom årene.

Kunnskap om DISK®-MODELLEN hjelper lederne å se og forstå ulikheter i styrker og begrensninger hos mennesker, ulikheter i måter å reagere og handle på, å kommunisere på, ulikheter i hva man motiveres og drives av, ulikheter i måter å håndtere stress, press og konflikter på, ulikheter i faktorer som gir energi og tapper for energi, ulikheter i hvilke arbeidsoppgaver man trives best med kontra dårligst med, ulikheter i måter å ta beslutninger på, ulikheter i måter å samarbeide på osv.Dette vil hjelpe dem med å bli bedre på å tilpasse egen lederstil, kommunikasjon og motivasjon til hver enkelt medarbeider og gjøre dem mer bevisst på hvordan de kan tilpasse oppgaver, ansvar og myndighet på en måte som gjør at medarbeideren får brukt mest mulig av sine styrker.
Kunnskap om DISK®-MODELLEN hjelper lederen til å få en større innsikt og forståelse for hvordan ulike team fungerer, hvilken dynamikk teamet har, hva det er bra og mindre bra på ut fra kunnskap om de ulikheter i personlige egenskaper de ulike medlemmene i teamet har. DISK®-MODELLEN hjelper til med å sette sammen og utvikle ?high performance? team der den enkelte ser, forstår og bruker styrkene til hverandre i stedet for å irritere seg over forskjellene. Resultatet blir at man spiller hverandre gode og jobber mye mer effektivt.

All den tid og energi man tidligere brukte på konflikter, manglende kommunikasjon og feiltolkninger mellom medlemmer i teamet, manglende struktur og rollefordeling, forsvinner. Gevinstene av dette vil for en organisasjon bli betydelige !

Konklusjonen på dette er at ALLE ledere, uansett nivå, bør få tilført kunnskap om DISK®-MODELLEN ! DISK®-MODELLEN handler om den praktiske tilnærmingen til ledelse og bør ligge inne som en obligatorisk del i alle lederutviklingsprogrammer. DISK®-MODELLEN setter fokus på det viktigste for en leder; å gjøre egne medarbeidere gode og få dem til å lykkes !

1) Bli abonnent
2) Logg deg inn og ta Disk-analysen her

DISK®-modellen er et registrert varemerke som eies i Norge, Sverige og Danmark av EA Managment as.

 

 


Author: Nicolay Leganger
Date: 4/11/2014
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: